मुख्य विभाग

संगीत मेघमल्हार पीडीएफ प्रिंट ई-मेल
संगीत मेघमल्हार - विद्याधर गोखले - १३ ऑगस्ट १९६७
  • गुलजार नार ही मधुबाला - (पहाडी)
  • धन संपदा नलगे मला ती - (अभोगी)
  • धीर धरी धीर धरी, जागृत गिरीधारी - ( मांड)