मुख्य विभाग

शासकीय विश्रामगृहे पीडीएफ प्रिंट ई-मेल
शासकीय विश्रामगृहे
सूचना - खालील माहिती व फोन नंबर तत्कालीन उपलब्ध संदर्भावर आधारित आहे. त्यात बदल झाले असण्याची शक्यता आहे याची कृपया नोंद घ्यावी. आपण अधिकृत माहितीवरून सुधारणा सुचविल्यास त्यांप्रमाणे बदल करण्यात येतील. - ज्ञानदीप
क्रमांक
नाव
संपर्क फोन

शासकीय विश्रामगृह मिरज २२३१६५३
शासकीय विश्रामगृह सांगली नं.१ २३२३८९१
सर्कीट हाऊस सांगली २६२०२६५
शासकीय विश्रामगृह विश्रामबाग नं.२ २६७२०५४
शासकीय विश्रामगृह जत २४६२०६
शासकीय विश्रामगृह क.महांकाळ २२२२२७
शासकीय विश्रामगृह पलूस २२८३००
शासकीय विश्रामगृह औदुंबर २२८३००
शासकीय विश्रामगृह कडेगांव २४२१३४
१०
शासकीय विश्रामगृह इस्लामपूर २२४३३४
११
शासकीय विश्रामगृह शिराळा २७२१२२
१२
शासकीय विश्रामगृह विटा २७२६४५
१३
शासकीय विश्रामगृह तासगांव २४०५२६
१४
शासकीय विश्रामगृह आटपाडी २२१२०८