मुख्य विभाग

दवाखाने पीडीएफ प्रिंट ई-मेल
आरोग्य
सूचना - खालील माहिती व फोन नंबर तत्कालीन उपलब्ध संदर्भावर आधारित आहे. त्यात बदल झाले असण्याची शक्यता आहे याची कृपया नोंद घ्यावी. आपण अधिकृत माहितीवरून सुधारणा सुचविल्यास त्यांप्रमाणे बदल करण्यात येतील. - ज्ञानदीप


क्रमांक
नाव
संपर्क फोन

जिल्हा शल्य चिकित्सक २३७४७३९,२३७४४५२
इंडीयन रेडक्रॉस सोसायटी २३७३०४४
ओ.पी.डी. सिव्हील हॉस्पिटल २३७४६५१
वॉन्लेस हॉस्पीटल, मिरज. २२२३२९१-९५
सिव्हील हॉस्पीटल झइद २३७४६५१ ते २३७४६५४
लायन्स नॅब आय हॉस्पीटल २६४४४९९
डीन, सिव्हील हॉस्पीटल,सांगली. २३७५५२६
सिध्दीविनायक क्रॅन्सर हॉस्पीटल २२११६०१
मिशन हॉस्पीटल, मिरज.  
१०
वसंतदादा आयुर्वेदिक हॉस्पीटल २३२३७४६
११
भारती हॉस्पीटल, सांगली.  
१२
न.प.वैद्यकीय अधिकारी चिकित्सा केंद्र २३७३८४६
१३
जिल्हा क्षयरोग अधिकारी २३७४६५५
१४
वैद्य. अधिकारी प्रसुतीगृह, सांगली. २३७३७२४
१५
जिल्हा मलेरिया अधिकारी २३७७१६८
१६
वैद्य.अधिकारी प्रसुतीगृह, मिरज. २२२३२७३
१७
डीन मिरज मेडीकल कॉलेज २३७५०८३
१८
अधि.मिरज वैद्य.महाविद्या.,हॉस्पिटल २२३२०९०-९९
१९
अधिष्ठाता मिरज मेडिकल २३२२०९१-९५
२०
रुग्णवाहीका २३७३३३३, २३७४६५१
२१
आरोग्य प्रशिक्षण केंद्र २३७३१३९
२२
डॉ. शिरगांवकर ब्लड बँक २३७२३७६
२३
लेप्रसी हॉस्पीटल २२११२१३
२४
तुलसी रक्तपेढी, जयसिंगपूर. २२८४५५
२५
अधिष्ठाता सांगली २३२००१७, २३७४५८५
२६
वसंतदादा रक्तपेढी, मिरज. २२२२३१९
२७
मिरज चेस्ट हॉस्पीटल २६०१६६१
२८
हिंदरत्न रक्तपेढी, विश्रामबाग.  
२९
जिल्हा अंधत्व निवारण २२३२०९८
३०
राजारामबापू रक्तपेढी, इस्लांपूर. २२४९३९
३१
कनिष्ठ वैज्ञानिक (लॅबोरेटरी) २३१०६५२