मुख्य विभाग

स्वागतकक्ष नाट्यसंमेलन नाट्यगीते संगीत कट्यार काळजात घुसली
संगीत कट्यार काळजात घुसली पीडीएफ प्रिंट ई-मेल
संगीत कट्यार काळजात घुसली - पुरुषोत्तम दारव्हेकर - २४ हिसें. १९६७
  • तेजोनिधी लोह गोल - (ललत पंचम)
  • या भवनातिल गीत पुराणे - (बिहागडा)
  • घेई छंद मकरंद - (सालगवराळी/धानी)
  • दिन गेले भजनाविण - बिलावल)
  • मुरलीधर श्याम, हे नंदलाल - (पूरिया कल्याण)
  • सुरत पियाकी न छिन बिसराये - (सोहनी)