मुख्य विभाग

एकात्म समाज केंद्र पीडीएफ प्रिंट ई-मेल
एकात्म समाज केंद्र
श्री.भालचंद्र सदाशिव बापट
द्वारा - सांगली अर्बन बॅंक,मिरज, जिल्हा-सांगली
फोन नंबर :- ०२३३-२३७४९६८
मोबाइल नंबर :- ९८२२२५५६०५