मुख्य विभाग

स्वागतकक्ष व्यक्ति परिचय राजकीय नेते लोकनेते कै. राजारामबापू पाटील
लोकनेते कै. राजारामबापू पाटील पीडीएफ प्रिंट ई-मेल
संदर्भ- अ. भा. मराठी साहित्य संमेलन ८१, सांगली स्मरणिका