मुख्य विभाग

तहसिलदार पीडीएफ प्रिंट ई-मेल
तहसिलदार
सूचना - खालील माहिती व फोन नंबर तत्कालीन उपलब्ध संदर्भावर आधारित आहे. त्यात बदल झाले असण्याची शक्यता आहे याची कृपया नोंद घ्यावी. आपण अधिकृत माहितीवरून सुधारणा सुचविल्यास त्यांप्रमाणे बदल करण्यात येतील. - ज्ञानदीप
क्रमांक
नाव
संपर्क फोन

मिरज ०२३३/२२२२६८२
कवठे महांकाळ ०२३४१/२२२०३९
वाळवा-इस्लांपूर ०२३४२/२२२०५०
आटपाडी ०२३४३/२२१६२४
जत ०२३४४/२४६२३४
शिराळा ०२३४५/२७२१२७
तासगांव ०२३४६/२४०६४०
पलूस ०२३४६/२२६८८८
विटा -खानापूर ०२३४७/२७२६२६
१०
कडेगांव ०२३४७/२४३१२२
११
संजय गांधी योजना २३७३१८५