मुख्य विभाग

न्यायालये पीडीएफ प्रिंट ई-मेल
न्यायालये
सूचना - खालील माहिती व फोन नंबर तत्कालीन उपलब्ध संदर्भावर आधारित आहे. त्यात बदल झाले असण्याची शक्यता आहे याची कृपया नोंद घ्यावी. आपण अधिकृत माहितीवरून सुधारणा सुचविल्यास त्यांप्रमाणे बदल करण्यात येतील. - ज्ञानदीप
क्रमांक
नाव
संपर्क फोन

जिल्हा न्यायालय २३२२७०५
जिल्हा व सत्र न्यायालय सांगली २३७३०४१
दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तर २३२७९०७
मुख्य न्यायदंडाधिकारी, सांगली २३२७९२३
कामगार न्यायालय २६७२६८७
सहकार न्यायालय २३७५३१७
असि. कमिशनर लेबर २६७२०४६
कायदे विषयक सल्ला २३७५४४१
सहा. धर्मादाय आयुक्त २६२१५०२
१०
जिल्हा उपनिबंधक २६२१३१३
११
जिल्हा सरकारी वकील २३७५४४१
१२
जिल्हा व सत्र न्यायालय, इस्लामपूर २२६४१५
१३
सह दिवाणी न्यायालय क.स्तर, इस्लामपूर २२२३३२
१४
दिवाणी न्यायालय क.स्तर ,मिरज २२२३०२४
१५
दिवाणी न्यायालय क.स्तर ,तासगांव २४१३८३
१६
दिवाणी न्यायालय क.स्तर , पलूस २२८७७७
१७
दिवाणी न्यायालय क.स्तर, विटा २७३३८०
१८
दिवाणी न्यायालय क.स्तर, कडेगांव २४२९४२
१९
दिवाणी न्यायालय क.स्तर , आटपाडी २२०२२०
२०
दिवाणी न्यायालय क.स्तर ,क.महांकाळ २२२४३६
२१
दिवाणी न्यायालय क.स्तर, जत २४६२८४
२२
दिवाणी न्यायालय क.स्तर, शिराळा २७२०६५